Program 2018

sidst opdateret 06.08.2018

Hørsholm Arkæologiske Forening

 

Program for 2. halvår 2018

 

Sæt X i kalenderen for:

Onsdag den 19. september kl. 19:30 i Gutfeldthus

Udgravning ved Søborg med urokse

 

Museumsinspektør og arkæolog Claudio Casati fortæller.

 

Arkæologer fra Museum Nordsjælland mener at have fundet to urokser i den udtørrede Søborg Sø ved Gilleleje. Det er to unge urokser, som er mellem 10.000 og 11.000 år gamle

En flittig detektormand afleverede i starten af 2017 en bunke våben fra kanten af Søborg sø. Disse stammer fra starten af middelalderen, og set i lyset af tidligere fundne våben i Søborg sø vakte de begejstring, ikke alene hos finderen, men også på museet. Af den årsag igangsatte Museum Nordsjælland en efterudgravning i håbet om at lokalisere flere våben på trods af, at metaldetektoren blev flittigt brugt under muldafrømningen, dukkede der kun et enkelt våben mere op.

Stor var overraskelsen imidlertid, da der begyndte at dukke knogler op på kanten af den forhenværende sø. Gravemaskinen blev hurtigt erstattet af arkæologer på knæ med graveskeer i hænderne. Knoglerne viste sig at stamme fra to unge urokser. Oppe på selve søbredden fremkom et lille affaldslag med flint og knogler. Blandt knoglerne var et kæbeparti fra en elg. Flinten kunne dateres til af starten af maglemosetid, hvilket er ca. 11000 år før nu. Bevaringsforholdene på kanten af Søborg sø har vist sig at være uovertrufne. Det, i kombination med fund af urokser og den mulige sammenhæng mellem boplads og offerfund fra maglemosekulturen kendes ikke fra mange andre pladser, hvorfor museet vender tilbage i efteråret 2018 for at afklare de presserende spørgsmål omkring dette unikke fund.

Erni Lundberg - Furesø Arkæologigruppe

Onsdag den 3. oktober - kl 19:30 i Gutfeldthus - Tanzania gennem en million år

Med udgangspunkt i en individuel rundrejse i Tanzania i 2018 er der sammensat en historisk fortælling med afsæt i de komplekse forandringer i Tanzania, som er med til at give en fornemmelse af landet i dag. Der er temaer omkring landets historie fra den meget tidlige Oldowan-kultur over migrationen ind i Østafrika, slavehandelen i Østafrika samt den tyske kolonitid i Tanganyika med modstand fra arabiske købmænd og indfødte stammer. Der tages udgangspunkt egne indtryk, herunder synlige levn fra perioderne og der suppleres med besøg hos et isoleret oprindeligt jæger-samler folk. Undervejs vises eksempler på gamle arbejdsmåder, der stadigvæk praktiseres. Der fremvises en udviklingsrække for tidlige arkæologiske redskaber

Søndag den 28. oktober - kl 10:00 -

SDA Sjællandstræf 2018

Foredrag på SDA træffet:

 

  • Danmarks megalitgrave i forfald

Svend Illum Hansen:

  • Tilbage til Holmegaard Mose

Kulturarvschef Kristoffer B. Pedersen

  • Mini-helleristninger fra Vasagård. Små sten med stor betydning

Seniorforsker Flemming Kaul

  • Betragtninger fra pløjelaget - detektorlokaliteten Øster Vandet i Thy

Severin Tobias Mortensen (kommer i HAF 14. November)

 

Tilmelding senest den 19. oktober til SDA kassereren, David Barry, e-mail: David@Barry.DK eller tlf. 5956 5660.

Sjællandstræffet Osted Fri- og Efterskole, Assendløsevej 1, 4320 Lejre

 

- Yderligere oplysninger vil komme på www.arkaeologi-sda.dk

 

Onsdag den 14. November - Betragtninger fra pløjelaget - detektorlokaliteten Øster Vandet i Thy.

Severin Tobias Mortensen - Cand. mag. i forhistorisk arkæologi - Museum Lolland-Falster.

 

Danmark er det lovligt at søge med metaldetektor på de fleste arealer. Men hvad må man og hvad må man ikke, når der gøres fund fra tidligere tider? Her kan du få en kort vejledning i, hvordan du skal og bør forholde dig som detektorfører.

Inden for de seneste 10 år er antallet af detektorfund steget markant i takt med en stigende interesse for metaldetektoren. Detektorfund lokaliseret i pløjelaget anses imidlertid ikke for at have den samme forskningsmæssige værdi, som genstande fundet ved en arkæologisk udgravning.

Perlespreder der fremstillet af kobberlegering med tydelige spor af forgyldning.

Dyreformet pladefibula af særtype

Medlemmer fra Thy-Mors Detektorforening har siden 2007 fundet et omfattende genstandsmateriale på markerne vest for byen Øster Vandet i Thy. Ud fra genstandsmaterialet fra yngre germansk jernalder (ca. 520-800 e.Kr.), der i Øster Vandet udgøres af mere end 150 fund, er det imidlertid muligt at påvise en lokalitet præget af handels- og håndværksrelaterede funktioner indtil et næsten fuldstændigt ophør af aktivitet mod slutningen af perioden.

Onsdag den 5. december kl. 19.30 til 21 ”Julemøde”

 

Piazza Armerina

 

Jørgen fremviser billeder og fortæller om sin tur, Kurt står for at udfordre vores viden med julekonkurrencen, og Henning serverer varm gløgg og lune æbleskiver.

Spørgsmål kan rettes til bestyrelsen

på mail eller tlf.

 

Jørgen G. Berthelsen, formand - tlf.:46 86 36 09 / 20 19 36 99

e-mail: jgb@dadlnet.dk

*

Iben Skibsted Klæsøe, næstformand - tlf.:49 14 64 98 / 23 34 30 47

e-mail: ibenskibsted@hotmail.com

*

Lona Dencker Brockmann, kasserer - tlf.:20 95 93 26

e-mail: lonadencker@gmail.com

*

Henning Bentzen, bestyrelsesmedlem - tlf.:49 14 12 54

e-mail: ahbentzen@mail.dk

*

Flemming Jenle, bestyrelsesmedlem - tlf.: 51 41 70 04

e-mail: fj@aaaaa.dk

*

Kirsten Winther Dinsen, suppleant – tlf.:23 82 00 75

e-mail: kirsten.winther.dinsen@gmail.com

 

oooOooo

 

 

Program for 1. halvår 2018

 

Onsdag den 31. januar kl. 19:30 i Gutfeldthus

 

Haithabu / Hedeby – Nordens første vikingeby

 

Iben Skibsted Klæsøe

 

Iben vil fortælle om den første vikingeby med baggrund i den udlånte udstilling om Hedeby i Vordingborg Borgcenter, som er et historisk museum i Vordingborg der indsamler og formidler viden om Danmarks ca. 2000 borge og voldsteder. Centret ligger midt i landets største rigsborgruin, Vordingborg Slot.

Onsdag den 28. februar kl. 19:30 i Gutfeldthus

 

Vandmøllerne ved Favrholm

 

Museumsinspektør Esben Aarsleff, museum Nordsjælland

Espen vil fortælle historien om Favrholm Ladegårdsmølle – møllen der forsvandt og dukkede op flere steder.

 

Vandmøller er ikke hverdagskost for arkæologer. Markerne syd for Hillerød gemte på hele to af slagsen – både en træbygget og en stenbygget. Begge møller afspejler den samme ladegårdsmølle, som nedrives og opføres på forskellige steder, inden den i 1800-tallet nedrives for sidste gang.

 

Møllekanalen under udgravning. Foto: Museum Nordsjælland

Esben vil fortælle om udgravninger i 2015 og 2016 af de to vandmøller i Hillerød Syd. Vandmøllerne lå omkring Havelse å ved Favrholm, og var en ældre og yngre udgave af den historiske kendte Favrholm Ladegårdsmølle, som i starten af 1800-tallet erstattedes af en vindmølle. Den ældre udgave af vandmøllen blev opført omkring 1550 syd for åen og nedrevet omkring 1572. Vandmøllen var opført i træ og ved nedrivningen blev en del af tømmeret taget med, og genanvendt i den nye vandmølle, som blev anlagt nord for åen. Den nye vandmølle blev opført omkring 1572-75 i sten, men møllekanalen og konstruktionerne omkring denne, var i træ. Den stenbyggede vandmølle rummede en mængde fine detaljer, heriblandt en smedje og en kælder. Desuden var der bevaret ganske meget af møllekanalen, hvilket betød, at den nye vandmølle blev kåret af Slots- og kulturstyrelsen som ét af de bedste fund på landsplan i 2016.

 

Den udgravede kælder. Foto: Museum Nordsjælland

Onsdag den 4. april kl. 19:30 i Gutfeldthus

 

Generalforsamling + Året der gik

 

Generalforsamling

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent

 

2. Valg af referent

 

3. Formandens beretning

 

4. Regnskab

 

5. Kontingent for det kommende år

 

6. Valg

• Bestyrelsen (Jørgen + Iben + Lona er på valg)

• Suppleanter til bestyrelsen

• Revisor

• Revisorsuppleant

 

7. Indkomne forslag

 

8. Eventuelt

 

 

Året der gik:

 

Efter generalforsamlingen fortæller museumsdirektør Ole Lass Jensen fra Museum Nordsjælland, om året der gik og året der kommer.

 

Onsdag den 2. maj kl. 19:30 i Gutfeldthus

 

Drivjagt på storvildt ved Furesøen.

 

Ved formand for Arkæologigruppe Niels Bødker Thomsen.

 

I foråret 2015 blev der som en stor overraskelse fundet en hidtil ukendt og mægtig fangstboplads på et næs i Furesøen. Det viste sig at stenalderjægerne har gjort brug af pladsen i mere end 3000 år. Bopladsen ligger under vand på omkring 1,70 m’s dybde og ca. 70 m ude i søen. Pladsen er oversvømmet som følge at et kunstigt hævet vandspejl i Furesøen siden middelalderen.

 

Foredraget vil beskrive fundstederne med dets mange interessante genstande af sten og ben, og hvordan jægerne udnyttede terrænforholdene og drev storvildt ud på næsset. Jægerne var bosatte ved Vedbækfjorden ved Øresund, og vi kender dem godt fra de mange grave der er fundet ved deres bopladser. Foredraget vil også omhandle andre spændende og relevante fund fra jægernes færden på vores ressource rige egn. Efterfølgende vil Peter Hvidsfeld fremvise fundene og sammen vil de besvare spørgsmål.

Illustration: Rene Lynge

 

”HAF Midsommertur” den 20. juni gå til egnen omkring Sjælsø og foredraget kan være en rig inspirationskilde til denne tur.

Lørdag den 26. maj 14:00 (Rungsted station 12:45)

 

Besøg på Nationalmuseet – Jernalderen

 

Vi vil blive guidede gennem oldtiden med særlig vægt på jernalderen i Danmark der omfatter perioden 500 f.Kr. – 400 e.Kr. og som kan inddeles i tre underperioder: før -romersk eller keltisk jernalder (500 – 1 f.Kr.), ældre romersk jernalder (1 – 200 e.Kr.) og yngre romersk jernalder (200 - 400 e.Kr.).

Efter omvisningen vil vi finde hen til cafeteriet, hvor vi kan få en kop kaffe/te og kage som afslutning.

 

Vi mødes på Rungsted station 12:45 og tager toget 13:03 til Hovedbanegården hvor vi efter planen er fremme kl. 13:33, derefter er der ca. 10 -15 min gang til Nationalmuseet.

 

Tilmeldingsfrist: senest tirsdag den 22. maj. Til ibenskibsted@hotmail.com eller på

mobil 23 34 30 47

 

Onsdag den 20. juni - Midsommertur til Sjælsø -

 

kl 13:00 - Usserød Å

 

I foråret fortalte Niels Bødker og Peter Hvidtfeldt om Vedbækjægernes jagtpladser ved Furesøen. På tilsvarende måde tjente Sjælsø-området på visse tider af året i Ertebølletiden som jagtmark for Nivåjægerne. Vi går en tur langs søens nordlige bred og prøver om vi kan opleve lidt stenalderstemning i den smukke natur (der er ikke rigtig nogle synlige spor tilbage efter stenalderjægerne, bl.a. fordi vandstanden i søen nu er noget højere end dengang, og bopladserne derfor typisk ligger under vand). Vi kikker også efter de fiskestadesten, der i gamle dage tjente til at håndhæve fiskerettighederne i søens forskellige afsnit.

Illustration: Sune Elskær

Kørselsvejledning:

 

Fra Ravnsnæsvej drejes ad Nebbegårds Allé. I sænkningen drejes til venstre ad grusvejen. Der må parkeres ved pumpestationen ved bådebroen.

 

Husk kaffe/te og kage :o)

 

Fra søen går turen videre ind i Sjælsø Lund, hvor vi opsøger et par af skovens dysser og jættestuer, bl.a. en åben jættestue som Nationalmuseet restaurerede i 1999.

 

Vi mødes kl. 13:00 ved Usserød Å’s udspring i søens østlige ende.

 

For dem der har brug for transport vil der være afgang fra Gutfeldthus, med start senest kl 12:40.

 

Spørgsmål kan rettes til bestyrelsen

på mail eller tlf.

 

Jørgen G. Berthelsen, formand - tlf.:46 86 36 09 / 20 19 36 99

e-mail: jgb@dadlnet.dk

*

Iben Skibsted Klæsøe, næstformand - tlf.:49 14 64 98 / 23 34 30 47

e-mail: ibenskibsted@hotmail.com

*

Lona Dencker Brockmann, kasserer - tlf.:20 95 93 26

e-mail: lonadencker@gmail.com

*

Henning Bentzen, bestyrelsesmedlem - tlf.:49 14 12 54

e-mail: ahbentzen@mail.dk

*

Flemming Jenle, bestyrelsesmedlem - tlf.: 51 41 70 04

e-mail: fj@aaaaa.dk

*

Kirsten Winther Dinsen, suppleant – tlf.:23 82 00 75

e-mail: kirsten.winther.dinsen@gmail.com

 

oooOooo

 

 

Hørsholm Arkæologiske Forening Gutfeldtsvej 3, 2970 Hørsholm

 

bestyrelsen@horsholm-arkaeologi.dk